ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH

Lyudmila Meleshko

Vladimir Simutin

Aleksandr Klyomin

Vasiliy Ovchinnikov

Valery Tyulyulin

Nikolay Kuzmenko

Oleg Kramer

Vladimir Prokhorenko

Sergey Arkhipov

Georgy Ozhog