ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH

Oleg Baranov

Lyudmila Meleshko
Vladimir Simutin

Aleksandr Klyomin

Vasiliy Ovchinnikov
Valery Tyulyulin

Nikolay Kuzmenko

Oleg Kramer

Vladimir Prokhorenko

Sergey Arkhipov
Georgy Ozhog