The House
November 11, 2017

Igor Igor Zolotovitsky
OlyaKristina Babushkina
UlianaPaulina Andreyeva
Valentina NikolaevnaOlga Barnet
Anatoly VasilievichVladimir Krasnov
Igor's grandmotherOlga Barnet
Igor's grandfatherVladimir Krasnov
MikhailEduard Chekmazov
SavyolovStanislav Duzhnikov
Third friendYury Kravets
Fourth friendSergey Belyaev
Fifth friendOleg Topolyanskiy
VetrovaNatalia Rogozhkina