The North Wind
November 23, 2017

Raisa Maksimova,
Sofiya Ernst,
Renata Litvinova,
Evgeny Perevalov,
Rimma Korosteleva,
Pavel Vorozhtsov,
Kirill Trubetskoy,
Veronika Timofeeva,
Kirill Vlasov,
Mariya Fomina,
Valentina Ivanova,
Mariya Sokolskaya,
Renata Litvinova,
Kuzma Kotrelyov,
Renata Litvinova