The North Wind
November 23, 2017

Raisa Maksimova,
Sofiya Ernst,
Renata Litvinova,
Evgeny Perevalov,
Rimma Korosteleva,
Nadezhda Kaleganova,
Pavel Vorozhtsov,
Kirill Trubetskoy,
Veronika Timofeeva,
Kirill Vlasov,
Mariya Fomina,
Valentina Ivanova,
Nadezhda Kaleganova,
Nadezhda Kaleganova,
Mariya Sokolskaya,
Renata Litvinova,
Kuzma Kotrelyov,
Renata Litvinova