The North Wind
December 7, 2017

Raisa Maksimova,
Sofiya Ernst,
Renata Litvinova,
Evgeny Perevalov,
Rimma Korosteleva,
Nadezhda Kaleganova,
Pavel Vorozhtsov,
Kirill Trubetskoy,
Veronika Timofeeva,
Kirill Vlasov,
Mariya Fomina,
Valentina Ivanova,
Nadezhda Kaleganova,
Nadezhda Kaleganova,
Mariya Sokolskaya,
Kuzma Kotrelyov,
Mariya Sokolskaya,
Renata Litvinova