A Transient Goose
December 10, 2017

Pavel Vashchilin,
Yanina Kolesnichenko,
Natalia Rogozhkina,
Tatiana Rozova,
Valery Troshin,
Alena Khovanskaya,
Julia Chebakova,
Eduard Chekmazov,
Yulia Kovalyova,
Victor Khorinyak,
Aleksey Krasnyonkov