The North Wind
January 30, 2018

Raisa Maksimova,
Sofiya Ernst,
Renata Litvinova,
Evgeny Perevalov,
Rimma Korosteleva,
Pavel Vorozhtsov,
Kirill Trubetskoy,
Veronika Timofeeva,
Kirill Vlasov,
Mariya Fomina,
Valentina Ivanova,
Mariya Sokolskaya,
Kuzma Kotrelyov,
Mariya Sokolskaya,
Renata Litvinova