The North Wind
January 30, 2018

Raisa Maksimova,
Sofiya Ernst,
Renata Litvinova,
Evgeny Perevalov,
Rimma Korosteleva,
Nadezhda Kaleganova,
Pavel Vorozhtsov,
Kirill Trubetskoy,
Veronika Timofeeva,
Kirill Vlasov,
Lyubov Inzhinevskaya,
Mariya Fomina,
Valentina Ivanova,
Nadezhda Kaleganova,
Nadezhda Kaleganova,
Mariya Sokolskaya,
Kuzma Kotrelyov,
Mariya Sokolskaya,
Renata Litvinova