January 7, 2018

Yury Stoyanov,
Stanislav Duzhnikov,
Igor Zolotovitsky,
Yury Kravets,
Stanislav Lubshin,
Valery Troshin,
Nikolay Chindyaykin