A Transient Goose
February 22, 2018

Pavel Vashchilin,
Yanina Kolesnichenko,
Tatiana Rozova,
Valery Troshin,
Alena Khovanskaya,
Julia Chebakova,
Eduard Chekmazov,
Xeniya Teplova,
Yulia Kovalyova,
Victor Khorinyak,
Aleksey Krasnyonkov