ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH
Maksim Chertanov
Small Stage, 19:00
Featured:
Julia Chebakova, Yulia Kovalyova, Victor Khorinyak, Sergey Belyaev, Olga Voronina